Sist oppdatert 2023-09-13T09:22:31Z

Vilkår og betingelser ved kjøp av Takbytte

Disse betingelsene («Betingelser») gjelder avtaler mellom Takbytte AS («Takbytte») og den enkelte kunde om innkjøp og installasjon av et komplett Takbytte og eller solcelleanlegg. I og med at vi leverer forskjellige typer installasjoner, vil kun det som er relevant for den spesifikke installasjonen gjelde.

  Ordre er bindende når kunde har signert ordre og betingelser med BankID, eller på annen måte skriftlig bekreftet.

  Personvern

  Takbytte er ansvarlig for personopplysninger som behandles på grunnlag av denne avtalen om innkjøp og installasjon av Solcelleanlegget. Takbytte behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende juridiske og regulatoriske krav og i henhold til eventuelle tiltak fra offentlige myndigheter. For å lese mer om hvordan Takbytte behandler dine personopplysninger, vennligst se vår personvernerklæring på våre nettsider.

  Priser og forutsetninger

  Priser fremgår av ordredokument eller kjøpekontrakt mellom Takbytte og kunden. Prisen omfatter, dersom annet ikke er avtalt, arbeid og material som fremkommer av ordre. Dersom leveringsdato blir endret utover 3 mnd. pga forhold hos kunde, som Takbytte ikke er herre over, kan eventuelle prisendringer påvirke pris på leveranse.

  Prisene er basert på at installasjonen gjøres under normale forhold hvor følgende forutsetninger er gjeldende:

  Pris er først endelig når prosjektering er gjennomført, og alle opplysninger som er nødvendig er mottatt fra kunde.

  Ved snø eller is på tak, vil vi normalt avvente montering til den er borte. Vi ønsker derfor også informasjon fra kunde på dette, når avtalt monteringstid nærmer seg.

  Normal installasjon, betyr også at det ikke er andre hindringer, eks. Flaggermus (fredet) eller andre dyr/innsekter som er fredet, eller til hinder for installasjon.

  Ekstra arbeid med dette vil være kunde sitt ansvar, og belastes 100% med kostnad som påløper. Dersom Takbytte bare delvis fullføres, eller kanselleres p.g.a. dette, vil medgått tid, materiell og kostnad belastes kunde.

  Dersom det oppstår uforutsette prisendringer som ikke var kjent ved bestilling, forbeholder Takbytte AS retten til å avbryte, dersom kunden ikke ønsker å betale dette tillegget. Se eget punkt, avbestilling/avbrudd.

  Produkter og montering

  Normalt gjelder installasjon for «normale» tak av takstein, ståltak (bølgeblikk) papp og shingel tak. Andre takflater, eksempel torvtak, skifertak, spikret takstein mm, vil kunne medføre ekstra kostnad eller egne betingelser.

  Tak monteres hensiktsmessig, i henhold til prosjektering og monterinsbeskrivelser fra produsent.

  Ved montering på uthus, lover, naust o.l., der avstander mellom takbjelker, avviker fra normal bygge standard aksepteres det at det endringer av montering som er tilpasset valg av tattype.

  Eventuell økning eller reduksjon av monteringsutstyr vil øke eller redusere faktura tilsvarende.

  Ved tilstedeværelse av asbest, f.eks. i form av eternitplater, vil ekstrakostnader oppstå på grunn av fjerning og arbeid i asbestmiljø. Dette faktureres kunden separat. Takbytte forbeholder seg retten til å kansellere avtaler med kunder hvor taket inneholder asbestholdige materialer dersom kunde ikke ønsker å ta ekstrakostnad ved dette. Dersom arbeidet bare delvis fullføres, eller kanselleres p.g.a. dette, vil medgått tid, materiell og kostnad belastes kunde.

  Råteskader

  Skader på undertak som oppdages etter påbegynt arbeid, vil normalt måtte utbedres for å fullføre arbeidet.

  Takbytte har som målsetting å avklare behov for slike endringer før oppstart av arbeidet, men endringer kan av og til kreves under arbeidet.

  Arbeid med råteskader skal avklares med kunde før oppstart, dersom dette er utover 10% av avtalt totalpris.

  Kredittsjekk

  Takbytte har rett til å foreta en kredittsjekk av kunden. Takbytte kan kreve at kunden betaler for installasjonen eller stiller sikkerhet for full betaling ved forfall før oppstart.

  Betaling og fakturering

  Takbytte fakturerer kunden etter følgende avtale.

  • Når material er sendt kunde, senest ved levering av material faktureres 50% av beløp.
  • Ved oppstart av arbeidet faktureres ytterligere 25% av totalpris
  • Ved avslutning av arbeid faktureres resterende 25% av totalpris
  • Ved forsinket betaling skal kunden betale forsinkelsesrente i samsvar med gjeldende lovgivning om forsinket betaling.

  Kundens ansvar

  Kunden skal gi Takbytte eller våre underleverandører all relevant informasjon som etterspørres ved utsending av ordrebekreftelse, normalt innen en uke fra tilsendt ordrebekreftelse.

  Kostnadsøkninger som følge av at feilaktig informasjon blir gitt til Takbytte, eller underleverandør, eller at relevant informasjon ikke blir gitt innenfor etablerte tidsfrister, vil kunne bli fakturert til kunden i sin helhet. Feilinformasjonen inkluderer, men er ikke begrenset til, feil eller villedende opplysninger om den tekniske tilstanden på kundens eiendom, taktekke, takvinkel, antall takflater og takets høyde. Dette kommer normalt frem ved prosjektering, og kunde vil kunne kontrollere at opplysninger som Takbytte har er riktig.

  Etter installasjonen er det Kunden som er ansvarlig for sikker ferdsel på egen eiendom, inkludert eventuelt behov for snøfanger. Takbytte kan bistå i montering av snøfangere på forespørsel.

  Kunden skal sikre at Takbytte og underleverandører har uhindret tilgang til kundens eiendom for montering, samt strøm eller byggestrøm. Kunden skal stå for nødvendig snørydding og lignende tiltak på eiendommen som er nødvendig for gjennomføring av installeringen. Kostnadsøkning som følge av begrensninger i tilgangen til kundens eiendom, vil bli fakturert til kunden i sin helhet.

  Kunden skal også rette seg etter Takbytte eller våre leverandørers retningslinjer under montering, herunder ikke benytte stillas eller andre adkomster til taket.

  Kundene kan ikke utføre deler av installasjonsarbeidet selv, og Takbytte gir ingen rabatt for arbeid som kunden utfører på eget initiativ, med mindre dette er avtalt skriftlig mellom partene.

  Kunden er ansvarlig for eventuelle kostnader for innhenting av nødvendige tillatelser og godkjenninger fra de aktuelle myndighetene før produktene installeres. Slike godkjenninger omfatter blant annet byggetillatelser fra by eller kommune og eventuelle fasadeendringer.

  Kunde plikter å opplyse om spesielle reguleringsplaner eller tiltak som kreves for å utføre arbeid i forbindelse med takbytte. Dersom takbytte ikke har fått nødvendig informasjon, må kunden ta eventuelle ekstra kostnader dette medfører.

  Skader på eiendom

  Takbytte forplikter seg til å ta hensyn til kundens eiendom under montering. Takbytte påtar seg å kompensere for skader som oppstår utover det som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med installasjonen når skadene oppstår på grunn av uaktsomhet fra Takbyttes side.

  Endringer i takets vann- og snøføring ved store nedbørsmengder kan forekomme etter montering, herunder ujevn avglidning av snø fra taket eller overskyting av regnvann over takrenne. Spiker eller skruer kan trenge igjennom undertaket og bli synlige fra innsiden dersom taket er konstruert slik at dette oppstår.

  Dette er ikke å regne som skader på kundens eiendom som Takbytte er ansvarlig for å erstatte.

  Garanti på produkt og arbeid

  Garanti følger produktblad.

  Takbytte leverer dokumentasjon og produktblad i boligmappa til kunde.

  Takbytte garanterer at montering er i henhold til monteringsanvisning til produktleverandør.

  Vi følger også lov om håndverkertjenester, denne sier i §§ 22: Reklamasjon kan ved arbeid på ting senest skje innen to år fra avslutningen av oppdraget. Dersom resultatet av tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, samt ved arbeid på fast eiendom, er lengstefristen fem år.

  Overlevering

  Taket overleveres når montering er utført og avfall er fjernet fra eiendommen. I noen tilfeller kan fjerning av kontainer skje etter at takmontering er ferdig.

  Ansvar ved forsinkelser

  Takbytte er ikke ansvarlig for direkte tap dersom mangelen eller forsinkelsen skyldes forhold utenfor Takbyttes kontroll og som Takbytte ikke med rimelighet ventes å unngå. Takbytte er kun ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Takbyttes side. Takbytte er ikke ansvarlig for indirekte tap for kunden oppstått som en følge av forsinkelse av leveranser eller mangler hvis ikke dette har oppstått på grunn av grov uaktsomhet eller forsett fra Takbyttes side.

  Oppsigelse

  Kunden kan avbestille installasjonen uten kostnad inntil 14 dager etter signert avtale, men ikke senere enn 14 dager før avtalt installasjonsdato. Dette gjelder dog ikke dersom det må bestilles spesielt utstyr i forbindelse med installasjonen.

  Kunden kan avbestille installeringen mot betaling av et avbestillingsgebyr på 10 % av den totale kjøpesummen, 14 dager etter signering og frem til 14 dager før avtalt installasjonsdato dersom utstyr ikke er levert på plassen. Dette gjelder dog ikke spesial bestilt utstyr. Det vil belastes 100%, og vil være kundens eiendom når betalt.

  Dersom kunden avbestiller installasjonen etter 14 dager før avtalt installasjonsdato, skal kunden dekke utgifter for frakt, bestillinger og arbeid som er gjennomført, samt andre utgifter som er påløpt i forbindelse med bestilling, som ikke kan reverseres.

  Annet

  Ved bestilling av integrerte solceller eller annen type solcellepanel, vil det gjelde egne betingelser for installasjon av disse. Disse betingelsene finnes på solcellekraft.no sine hjemmesider.

  Tvister

  Tvister mellom Kunden og Takbytte bør løses i minnelighet. Hvis dette ikke er mulig, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, innenfor jurisdiksjonen til Bergen Tingrett.

  Avtale sendes ut sammen med faktura til kundene.